פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

מדינות מעטות בעולם (ביניהן ישראל) חוקקו חוק הממסד את הפונדקאות בשטחן. רבות אחרות אסרו את הפונדקאות (בתשלום ולעיתים גם אלטרואיסטית) בחוק. בתווך, ישנן מדינות רבות בהן הפונדקאות אינה אסורה, בהעדר חוקים האוסרים עליה מפורשות, אך אינה מוסדרת. ההבדלים המשמעותיים בין מדינות המתירות פונדקאות למדינות שאינן אוסרות עליה קשורים ליכולת הפונדקאית לאכוף את החוזה, לגישה שלה לתרופות ולסיוע וכן למעמד הקשר בין ההורים המיועדים והילד/ה. במדינה שבה פונדקאות אינה מוסדרת, ייתכן שהחוזה […]

היבט נוסף שיש לשים לב אליו הוא זכות הפונדקאית לפנות לערכאות משפטיות כדי להגן על זכויותיה, או במקרה של הפרת ההסכם מצד ההורים המיועדים או צד שלישי. הסכמי פונדקאות מסוימים מאמצים גישה מפלה ביחס להפרת ההסכם, כאשר הסנקציות על הפרה מצד הפונדקאית חמורות בהרבה מאלו המוטלות על ההורים המיועדים במקרה של הפרת ההסכם מצידם. בנוסף, הסכמי פונדקאות מסוימים שוללים, במפורש או במשתמע, זכות זו, וחלקם אף מחייבים את הפונדקאית להשיב […]

הסכם הפונדקאות, המסדיר את פרטי ההתקשרות בין הפונדקאית להורים המיועדים, הוא חוזה משפטי לכל דבר הנחתם על ידי הצדדים ולרוב גם על ידי הסוכנות ו/או מרפאת הפוריות. ההסכם נוגע לכל פרטי ההתקשרות ויש שונות גדולה בין הסכמים במדינות שונות ואף בין הסכמים בין סוכנויות שונות באותה המדינה. מטבע הדברים, החוזה צריך להיות גמיש ולהתאים לתנאי הפונדקאות המקובלים על שני הצדדים – ולכן יש חשיבות רבה שצרכי הצדדים ורצונותיהם ייוצגו באופן […]